Abdülhay Efendi

Ürün Fiyatı: 140,00

Stok Durumu :Stok Var

Ürün Kategorisi :

Yazar: Mustafa ÖZDAMAR

 

Artılar eksiler mücadelesinde her şeye bir çözüm bulan vekar sultanı.”Kâl’den ziyade hâl sohbetleriyle tanınan Abdülhay Öztoprak Efendi (1886-1961) yirminci yüzyılın büyük irfan ocaklarından biridir.
Abdülhay Efendi, Beşiktaş Yahya Efendi dergâhı’nın son postnişidir. Abdülhay Efendi’nin ilim irfan sohbetlerini konu alan bu kitabta,herkes kendisi için mutlaka bir şeyler bulacaktır..

***

Bu der­le­me­yi ka­le­me al­dı­ğı­mız gün­ler­de, Ara­lık 1995 eyyâmında Hak­ka yü­rü­yen Hil­mi Bağ­dat Ba­ba’nın bi­ze son söy­le­di­ği şu ol­du:

— Şeyhim Ab­dül­hay Efen­di Haz­ret­le­ri, ken­di vü­cu­du­nun dı­şın­da her şe­yi iyi gö­rür, bü­tün ku­sur, ka­ba­hat­la­rı ken­di vü­cu­dun­da gö­rür, onu tas­fi­ye et­me­ye gay­ret eder­di.
Ta­ma­men ha­ta­yı ken­di vü­cu­dun­da arar­dı, dı­şar­da hiç ara­maz­dı. Dâima dı­şı iyi gö­rür­dü.

Kar­şı­laş­tı­ğı­nız zu­hu­rat­la­rı, es­ra­rı­na va­kıf de­ğil­se­niz, ken­di nef­si­ni­ze gö­re ona yo­rum yap­ma­yın!
Eğer yo­rum ya­par­sa­nız, onun iler­de es­ra­rı­nı si­ze açıp gös­ter­mez­ler. Sü­kut edip tes­lim olur­sa­nız, iler­de, vak­ti za­ma­nı ge­lin­ce o per­de­yi ara­lar­lar, si­ze onun es­ra­rı­nı gös­te­rir­ler, o za­man vâ­kıf olur­su­nuz.

Yâ Selâm!…

 

KİTAPYURDU.COM’DAN SATIN AL

KİTAPALOKU.COM’DAN SATINAL